Leeg

Nieuws

 • Kabinet schetst route naar CO2-arme energievoorziening
  De Energieagenda die door minister Kamp van Economische Zaken is gepresenteerd, geeft aan hoe in Nederland in 2050 nauwelijks nog CO2 wordt uitgestoten. In de energietransitie stuurt het kabinet op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Daarbij is het belangrijk dat de investeringen die de komende jaren in Nederland worden gedaan, passen bij een CO2-arme energievoorziening. Op deze manier benutten we de economische kansen die de energietransitie met zich meebrengt.   Minister Kamp: ‘De transitie naar een CO2-arme energievoorziening is definitief ingezet, er is geen weg terug. We moeten ons realiseren dat de omschakeling naar een CO2-arme economie grote investeringen vereist. Het kabinet zet in op beleid waarmee de energietransitie kosteneffectief gemaakt kan worden. De kostenbesparing die gemaakt is bij wind op zee heeft al laten zien dat dit mogelijk is.’In 2013 is met 47 partijen het Energieakkoord gesloten. Deze afspraken lopen tot 2023. ‘Met de Energieagenda beschrijven we het einddoel dat we moeten bereiken in 2050 en de route daarnaartoe. Bedrijven en lokale overheden hebben zekerheid nodig zodat zij hun plannen erop kunnen afstemmen. Volgende kabinetten zullen nog veel moeten uitwerken, maar wij leggen het fundament waarmee zij straks verder kunnen werken’, aldus de minister. Geleidelijke en tijdige overgangNederland heeft zich gecommitteerd aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs.  Dat betekent een drastische beperking van de CO2-uitstoot naar bijna 0 in 2050. ‘Als we de ontwikkeling in de periode 2013 en 2023 doorzetten, groeien we in een geleidelijk tempo toe naar een CO2-arme economie in 2050. Dan behalen we het maximale rendement uit de noodzakelijke investeringen en krijgt ons innovatieve bedrijfsleven de beste kansen op de Europese- en wereldmarkt’, licht minister Kamp toe.Energiebesparing, minder aardgasgebruik en meer investeringen in hernieuwbare energie  Het kabinet zet in op het terugbrengen van de energievraag door middel van energiebesparing en het terugdringen van het gebruik van aardgas door het stimuleren van duurzaam opgewekte elektriciteit en duurzame warmte. Een breed pakket aan maatregelen wordt ingezet om dit te bereiken. Zo wordt gekeken hoe we verwarming van woningen, gebouwen en tuinbouwkassen kunnen verduurzamen. Nu nog wordt30 % van de gebruikte energie in Nederland hiervoor gebruikt Een belangrijke besparing is bijvoorbeeld te behalen door het laten vervallen van de wettelijke verplichting voor aansluiting van huizen en gebouwen op het gasnetwerk.Ook worden er niet meer automatisch nieuwe gasnetten aangelegd voor nieuwbouwwijken. En ook de bron van energie gaan we verder verduurzamen: stroomopwekking van windmolens op zee is succesvol en zal de komende jaren verder worden uitgebreid, ook met windparken die verder uit de kust liggen.Routekaart na 2023Het aantal volledig elektrische auto's en auto's op waterstof zal verder toenemen en  het is de ambitie vanaf 2035 alleen duurzame auto’s in Nederland te verkopen. De spoorsector zal volledig overschakelen op groene stroom. Vanaf 2025 maken nieuwe OV-bussen gebruik van hernieuwbare energie of biobrandstof. Om het fietsen aantrekkelijker te maken komen er meer veilige fietsverbindingen en een extra impuls voor fietsenstallingen in steden. Het wegtransport zal moeten overschakelen van fossiele naar biobrandstoffen en zuinigere  motoren. Ook de luchtvaart zal moeten overgaan op CO2-arme brandstoffen en zal efficiënter moeten vliegen. Daarnaast blijft de overheid de  energiebesparing door de industrie krachtig stimuleren. Productieprocessen moeten veranderen zodat er minder CO2 wordt uitgestoten. De CO2 die toch nog wordt geproduceerd kan worden opgeslagen in lege aardgasvelden in de Noordzee.   Verantwoordelijkheid van iedereenMinister Kamp: ‘Er is een goede start gemaakt, maar er liggen nog grote uitdagingen voor ons. De energietransitie is alleen te realiseren als burgers, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en alle overheden hieraan bijdragen en samenwerken. Het kabinet vindt het belangrijk om met de partijen in gesprek te blijven en, net zoals bij het Energieakkoord, afspraken te maken over de invulling van de transitie naar een CO2-arme economie en samenleving.’ Burgers kunnen volop meedoenVoor consumenten die zelf energie opwekken wordt het aantrekkelijker de energie op te slaan en te verkopen op momenten dat de vraag naar energie groot is. Opslag maakt het ook mogelijk de energie te gebruiken op het moment dat de consument zelf nodig heeft, bijvoorbeeld in de avonduren. Betaalbaar voor burgers en bedrijvenEr bestaan verschillende berekeningen over de kosten die gemoeid zijn met de energietransitie. Vanwege de grote verschillen hiertussen is uitgebreider onderzoek noodzakelijk. Daarbij zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden voor financiering van de benodigde investeringen. De eerste uitkomsten daarvan worden medio 2017 verwacht. Uitgangspunt is dat de energietransitie betaalbaar blijft voor burgers en bedrijven. 07-12
 • SAB Catering ondertekent Den Haag Business Akkoord voor Natuurlijk Kapitaal
  SAB Catering ondertekent tijdens de conferentie ‘Natural Capital / Let’s talk business’ in de Fokker Terminal in Den Haag, het Den Haag Business Akkoord over Natuurlijk Kapitaal. SAB spreekt hiermee haar steun uit en zegt toe natuurlijk kapitaal te integreren in haar bedrijfsvoering om zo bij te dragen aan het duurzaam gebruik of herstel van het Natuurlijk Kapitaal. Ton van Alphen, manager kwaliteit & ICT van SAB: “Duurzaam ondernemen is binnen SAB een belangrijke pijler. SAB heeft al jaren het ISO-14001 Milieu certificaat en past alle mogelijke milieubesparende maatregelen toe op haar ruim 225 locaties. Om het duurzaamheid- en milieubeleid van SAB verder te intensiveren zetten wij nieuwe stappen. Zo treffen wij maatregelen om onze footprint van CO2-uitstoot te compenseren en zo als bedrijfscateraar impact neutraal te ondernemen. Om duurzaam succesvol te blijven binnen een steeds sneller veranderende wereld, heeft SAB zich aangesloten bij de Natural Captains. SAB participeert als Natural Captain om een bijdrage te leveren aan de uitdaging om nieuwe economische ontwikkelingen hand in hand te laten gaan met bewust en slim gebruik van natuurlijk hulpbronnen.” De Natural Captains is het koplopers traject van Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE).  Dit is een initiatief van werkgeversorganisatie VNO-NCW en koepel van natuurorganisaties IUCN NL, ondersteunt door ministerie van Economische Zaken. De Natural Captains vormen de voorhoede van het Nederlandse Bedrijfsleven die het denken en werken met Natuurlijk Kapitaal concreet vertalen in zichtbare acties. Het platform BEE faciliteert de koplopers bij dit proces via bijeenkomsten (elke 100-dagen), toegankelijkheid instrumentarium en eventuele creatieve / financiële bijdrage aan versnellingstrajecten. Tijdens de conferentie ‘Natural Capital / Let’s talk business’ spreken zeventig bedrijven en organisaties, waaronder SAB Catering, hun steun uit voor het Den Haag Business Akkoord voor Natuurlijk Kapitaal. Daarmee zeggen zij toe natuurlijk kapitaal te integreren in hun besluiten, beleid en bedrijfsactiviteiten. Zo dragen ze bij aan het behoud van natuurlijk kapitaal. Het Den Haag Business Akkoord bouwt voort op de activiteiten van de afgelopen jaren en werd samen met het bedrijfsleven ontwikkeld. Het schetst een aantal praktische, business-georiënteerde principes en stappen die de partijen eenvoudig en stapsgewijs integreren in bestaande systemen. 07-12
 • Nieuw pistool voor hogedrukreinigers
  Voor zijn professionele programma koud- en warmwater hogedrukreinigers introduceert Kärcher het EASY!Force pistool in een gloednieuw design. Belangrijkste element is de trekker die met de bal van de hand in de hendel wordt geduwd. Door de terugslag van het water wordt de trekker automatisch in de hand gedrukt, wat bijdraagt aan een moeiteloos gebruik. De verminderde krachtinspanning voorkomt belasting van hand en vingers en dus ook verkramping van de spieren. Onbewust gebruik wordt vermeden door een gele veiligheidsknop in de hendel. De knop wordt opnieuw vrijgegeven na een korte bediening van het pistool. Kärcher heeft dit nieuwe pistooldesign gebruikt voor verdere verbeteringen. Het resultaat is een nieuw ontwerp voor beide interfaces van het pistool naar de lans en naar de hogedrukslang. Een viervoudige trapezoïde schroefdraad, EASY!Lock, zorgt voor een strakke, betrouwbare aansluiting in slechts één draai (360°). Andere verbindingen  - van de lans naar de sproeikoppen en van de slang naar de hogedrukreiniger -  hebben ook zo’n EASY!Lock schroefdraad. Zo kunnen alle componenten snel en eenvoudig vervangen worden. In totaal werden 476 accessoire-onderdelen aangepast naar de nieuwe schroefdraad. Dankzij speciale adapters kan het nieuwe pistool ook aangesloten worden op bestaande hogedrukreinigers. De adapters kunnen eveneens worden gebruikt om nieuwe hogedrukreinigers met de nieuwe schroefdraad te verbinden met bestaande onderdelen.Ook de klep werd substantieel verbeterd, met keramische kogel en klepzitting. Dit zorgt voor een duurzame, betrouwbare afdichting. Het EASY!Force pistool is geschikt voor alle koud- en warmwater hogedrukreinigers van Kärcher met een maximale druk tot 300 bar. 06-12
 • Xelion integreert SuperOffice CRM in VoIP-platform
  Als toonaangevende Nederlandse ontwikkelaar van VoIP technologie heeft Xelion een innovatief platform ontwikkeld dat de basis vormt voor dé zakelijke telefooncentrale uit de Cloud, Xelion 6. Inmiddels maken duizenden Nederlandse MKB-bedrijven er gebruik van, en ook de belangstelling uit het buitenland, met name Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is groeiende. Gebruiksgemak, complete functionaliteit, ongeëvenaarde stabiliteit en een aantrekkelijke prijsstelling vormen de basis voor het groeiende succes van de leverancier.“Bedrijven willen tegenwoordig meer dan alleen een uitstekend functionerende telefooncentrale, de koppeling van de centrale met hun CRM- en/of ERP-applicatie zorgt niet alleen voor gebruiksgemak, maar tevens voor geautomatiseerde verrijking van de klantgegevens,” zegt directeur Arthur van den Ende. “Daarom bieden we in onze oplossing ook tal van andere vormen van klantcontact, zoals chat, sms, wallboards of mail. We presenteren alle zakelijke communicatie van de gebruiker via één eenvoudig te gebruiken app, waardoor deze weer grip krijgt op alle contacten die hij met relaties onderhoudt. Dat noemen we ‘organised communication’.”In tegenstelling tot de gangbare TAPI-koppeling die door Microsoft werd ontwikkeld maakt Xelion gebruik van open standaarden voor zijn organised communication oplossingen. Telefoons worden aangesloten via de SIP-standaard, de Xelion server draait op Linux en gebruikers communiceren met WebRTC via hun browsers. Dat maakt Xelion 6 niet alleen robuust en minder onderhoudsgevoelig, maar tegelijkertijd ook volledig geschikt voor het integreren van communicatieoplossingen op basis van webservices.Van den Ende: “Xelion was één van de pioniers die het idee van integratie van CRM en andere communicatievormen via open standaarden in de praktijk heeft gebracht. Daarmee hebben we in de afgelopen tijd diverse functioneel rijke én gecertificeerde koppelingen gemaakt met de belangrijkste CRM leveranciers in het MKB, waaronder Exact, Afas, Perfectview, SalesForce.Het belang van geïntegreerde oplossingen wordt steeds vaker onderkend in de markt. Zo is dit jaar het aantal gebruikers verdubbeld, en onze verwachting is dat dat aantal in 2017 opnieuw zal verdubbelen.”Op basis van vraag vanuit zowel binnen- als buitenland heeft Xelion recent de koppeling met het Scandinavische CRM-pakket SuperOffice gerealiseerd. “SuperOffice wordt in West Europa door ca. 225.000  gebruikers toegepast voor hun relatiebeheer en Customer service,” zegt Bert Klomphaar, general manager van All-CRM, de belangrijkste Nederlandse leverancier van SuperOffice. In Nederland profiteren dagelijks meer dan 700 bedrijven en organisaties de voordelen van de zeer gebruiksvriendelijke SuperOffice oplossing. Xelion heeft een koppeling ontwikkeld die zowel op locatie bij de klant als vanuit de cloud werkt. Als SuperOffice-expert hebben wij  de ontwikkeling  en  implementatie verzorgd. Omdat wij zelf een toenemend deel van onze klanten in Europa vanuit de cloud gaan bedienen gaan we nu samen met Xelion het certificeringsproces in om de integratie met het Xelion platform voor alle Europese klanten mogelijk te maken. De voordelen zijn evident: onze gebruikers kunnen een efficiencyslag maken en de mogelijkheden van SuperOffice – uitgebreid met de volledige organised communicatiesuite van Xelion – nóg beter benutten. 06-12
 • MvR & Partners ondersteunt Rotterdam bij invoeren Zaakgewijs Werken
  MvR & Partners ondersteunt de gemeente Rotterdam met de invoering van Zaakgewijs Werken. De gemeente Rotterdam omarmt net als veel andere gemeenten het principe ‘Zaakgewijs Werken’. De gemeente Rotterdam is al ver in klantgericht denken en digitale dienstverlening.  Zaakgewijs Werken is een belangrijke volgende stap. MvR & Partners is betrokken bij de realisatie van Zaakgewijs Werken en verzorgt de opleidingen van zowel medewerkers als leidinggevenden. Zaakgewijs Werken gaat niet alleen om de invoering van een zaaksysteem maar vooral om een veranderopgave in het denken en handelen van medewerkers. Opleidingen zijn een belangrijk onderdeel van de veranderaanpak.Door de omvang van de organisatie van de gemeente Rotterdam is gekozen voor een gefaseerde, aanpak.  Binnen de gemeente Rotterdam – met ongeveer 11.000 medewerkers – wordt gesproken over ‘Zaakgewijs Werken’.“Onze benadering is dat de gemeente Rotterdammergericht, zaakgewijs en informatiegestuurd werkt. Dat sluit volledig aan bij het beleid zoals dat door het college van Rotterdam is bepaald“, stelt Fabienne Buijing, verandermanager binnen het programma DWARSS. DWARSS staat voor Digitaal Werken aan Rotterdamse Samenwerking en Service. “De Rotterdammer staat bij de invoering van Zaakgewijs Werken voorop. Voor de collega’s betekent het echter dat we anders gaan denken en werken: niet de taak van de medewerker maar de zaak van de Rotterdammer staat centraal.  Dit gaat over de grenzen heen van afdelingen en organisatieonderdelen.”De gemeente doet ervaring op met Zaakgewijs Werken door te beginnen met een aantal startprocessen, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een huwelijk. De ervaring die hiermee wordt opgedaan is gebruikt voor een aanpak die geldt als uitgangspunt voor de organisatie. De gemeente Rotterdam maakt deel uit van de vereniging Dimpact, waarin 33 gemeenten gezamenlijk Zaakgewijs Werken ontwikkelen. De ervaringen worden ook meegenomen in de trainingen van de medewerkers in Rotterdam die door MvR & Partners worden verzorgd.    Zaakgewijs Werken volgens de uitgangspunten van DWARSS is een organisatiebrede aanpak gebaseerd op een generiek model, maar met aandacht voor de specifieke processen. “Daarbij is veel aandacht voor het opleiden en trainen van de medewerkers. De nieuwe manier van werken vraagt vaak een gedragsverandering. Welke werkprocessen zijn er en hoe kunnen we die samen verbeteren, maar er ook in de toekomst van leren. Uiteindelijk gaat het om verbindend veranderen ofwel wat kunnen we met elkaar doen, welke werkprocessen zijn er en hoe pakken we dat samen aan en zorgen we ervoor dat we zo goed mogelijk de Rotterdammer van dienst zijn.”, stelt Buijing. “Samen met MvR hebben we een trainingsaanbod ontwikkeld. De trainingen zijn gericht op gebruikers, raadplegers, key-users en leidinggevenden. Het gaat zowel om een introductietraining wat Zaakgewijs Werken betekent als om knoppentraininingen van het zaaksysteem (e-suite) en een speciale training voor leidinggevenden. Volgens Buijing is de gemeente Rotterdam erg content over het trainingspakket zoals dat met MvR & Partners is afgesproken.“De stap voor stap begeleiding rond de invoering van Zaakgewijs Werken in de hele organisatie van de omvang van Rotterdam en de training van medewerkers die Zaakgewijs gaan werken in hun processen is weer een uitdagende opdracht voor MvR”, stelt Meike Mulder, partner MvR & Partners. MvR & Partners is specialist in digitaliserings­projecten en de invoering en begeleiding daarvan bij (semi)-overheidsorganisaties. “Onze expertise en trainingsprogramma’s sluiten duidelijk goed aan bij de behoefte die (lokale) overheden zoals de gemeente Rotterdam hebben.” 06-12

Welkom op de portal voor de Maintenance Professionals

Welkom op de website voor de Maintenance Professionals, de site voor de maintenancebranche, op deze site vinden de maintenance professionals, onderhoudsmanagers, adviseurs op het gebied van technischonderhoud, aanbieders van producten en diensten op het gebied van technisch onderhoud de beste en meest actuele informatie.

Deze website is letterlijk gemaakt door en voor de maintenance professionals, en maakt het makkelijk om voor het maintenance management, maintenance professional, maintenance inkopers of eigenaren van maintenance bedrijven op een snelle en overzichtelijke manier interessante artikelen over het maintenance vak te vinden. Op deze site zijn de interessantste websites uit het technische onderhoud, het faciltraire onderhoud de doelmatig onderhoud sector te vinden, welke zijn opgegeven door het maintenancemanagement of de onderhoudmanagers uit de maintenance of facilitaire sector zelf, kortom door de meest beslissings bevoegde personen uit de maintenance en facilitare branche. Verder vind u snel de meest vertrouwde onderhoudstoeleveranciers, maintenancetoeleveranciers, facilitare toeleveranciers, en natuurlijk de beste maintenance professionals, maar vooral veel nieuws, heel veel maintenance nieuws. Kortom, u vindt hier het nieuwste maintenance professional nieuws uit de technische, facilitaire en doelmatig onderhouds sector en alleen de beste en meest vertrouwde maintenance toeleveranciers uit de onderhouds sector.

meer nieuws

05-12-2016 | Nieuwe eisen voor cybersecurity laadpalen voor het eerst toegepast
02-12-2016 | Overlast bezorgdiensten webshops neemt sterk toe
02-12-2016 | Ahrend brengt het InnovationLAB naar Vakbeurs Facilitair 2017
01-12-2016 | Kennisprogramma Facility for Future bekend
01-12-2016 | Heijmans beëindigt contract Energiefabriek Tilburg
01-12-2016 | Swyx lanceert SwyxPLUS Conference Manager
01-12-2016 | Bedrijven hebben security steeds beter onder controle
30-11-2016 | Nieuwe dienst stroomlijnt scanacitiviteiten
30-11-2016 | ROCKFON Blanka plafonds vergroten arbeidsproductiviteit
30-11-2016 | D-Link komt met nieuwe 3-megapixel bullet outdoor camera
30-11-2016 | Provincie Utrecht kiest voor Succes Schoonmaak
30-11-2016 | CBS en Gemeente Heerlen starten Urban Data Center
29-11-2016 | Draagbare zakelijke scanners van Epson
28-11-2016 | Alle kantoren verplicht zuinig met energie
28-11-2016 | Winnaars FM Bachelor en FM Master of the Year scriptieprijzen 2016 bekend
25-11-2016 | CSU ontvangt FD Gazelle Award 2016
25-11-2016 | Gom en Tennant gaan samenwerking aan
25-11-2016 | Stichting Philadelphia Zorg en ICS starten samenwerking
25-11-2016 | VGP is bezorgd over een mogelijke overname van PostNL door Bpost
24-11-2016 | Werkplekken steeds gezonder
23-11-2016 | Gas Unie toont aan hoe aardgas luchtvervuiling kan verminderen
23-11-2016 | Utrechtse ondernemers organiseren middag over deeleconomie
23-11-2016 | Slimme app zorgt voor veilig rijgedrag
22-11-2016 | Hutten uitgeroepen tot beste bedrijfscateraar
22-11-2016 | 5 tips om servicemanagement voordeliger te laten zijn voor je bedrijf
22-11-2016 | Inhaalslag klimaatdoelen met een landelijk Low Car Diet
21-11-2016 | Bunzl zet met nieuwe verpakkingsconcepten in op productbeleving
18-11-2016 | Rond = Gezond. DNA onderzoek verandert onze leef-, woon- en werkomgeving
18-11-2016 | Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie naar Tweede Kamer
18-11-2016 | Koch investeert meer dan 2 miljard dollar in Infor
Leeg