Leeg

Nieuws

 • ServiceNow brengt veranderende rol IT service manager in kaart
  De rol van de traditionele IT service manager gaat verdwijnen. Dat concludeert ServiceNow op basis van een onderzoek onder ruim 100 deelnemers van de Service Manager Dag 2017. Het onderzoek laat zien dat de traditionele functie van IT service manager zich ontwikkelt naar een bredere service management-rol. De huidige rol bevindt zich momenteel in een overgangsfase en omvat taken die zowel de IT als de business raken. Ondanks dat IT met 88 procent genoemd wordt als belangrijk onderdeel van de service management-functie, worden andere disciplines steeds belangrijker. Customer Service Management wordt in dit verband door 62 procent van de respondenten genoemd, Governance door 48 procent en Security door 43 procent. HR, Facilities en Marketing lijken achter te blijven. Opvallend is echter dat onder de respondenten met een business-achtergrond HR juist wel een grote rol vervult als functieonderdeel van service management. Sebastiaan Laurijsse, Senior Director IT Infrastructure Services bij NXP, onderschrijft de resultaten van het onderzoek vanuit de dagelijkse praktijk bij de chipmaker. “De vraag vanuit de interne business om een snellere oplevering en adoptie van nieuwe applicaties heeft binnen NXP geresulteerd in een andere inrichting van de service management-processen. Het resultaat is dat IT nu daadwerkelijk de enabler van de business is. De ‘nieuwe’ service manager is dan ook veel meer dan voorheen een allrounder, die zowel op strategisch als operationeel niveau opereert.” ‘Appification’ aanjager veranderende rolUit het onderzoek blijkt dat de consumerisation van business-diensten en ‘appification’ - waarbij automatisering en standaardisatie van diensten centraal staan - de belangrijkste aanjagers (37 procent) zijn van de veranderende rol van de service manager. Bedrijven moeten hun werknemers en klanten een service-ervaring kunnen bieden, die zij als consument al jarenlang gewend zijn. Ook Artificial Intelligence wordt genoemd, evenals de opkomst van cloud-diensten en DevOps. Slechts 14 procent van de respondenten geeft aan dat de veranderende rol van de service manager niets te maken heeft met technologische ontwikkelingen. “Het onderzoek laat zien dat service management een bredere rol binnen organisaties gaat innemen. Waar service management van origine verticaal is ingericht, zien we nu steeds meer een horizontale toepassing over verschillende afdelingen heen,” aldus Paul Hardy van het Chief Strategy Office EMEA van ServiceNow. “Wij geloven dat het daarom tijd is voor de inrichting van een zogenaamd Service Management Office. Deze opereert op hetzelfde niveau als de CTO, maar wordt vanuit de business aangestuurd. De nieuwe invulling van de service management rol vraagt namelijk om andere professionele vaardigheden waarbij minder vanuit IT en meer vanuit de business wordt gedacht.” Minder IT, meer businessRuim 40 procent van de IT service managers geeft aan dat hun werkzaamheden in het afgelopen jaar zijn veranderd. Gevraagd naar de gebieden waarop deze verandering heeft plaatsgevonden, worden Meten, reporting en performance genoemd (60 procent), Zorgen voor klanttevredenheid (53 procent) en SLA-beheer (51 procent). 60 procent van de IT service managers is van mening dat hun rol op dit moment nog vooral tactisch is. Een derde vindt dat de invulling van zijn functie zowel tactisch als strategisch van aard is. Marjon Diepeveen, Service Manager bij ABN AMRO, ervaart in de praktijk een veranderende rol van de traditionele IT service manager. “Vijf jaar geleden was de functie nog vooral operationeel georiënteerd. En met name in het afgelopen jaar heb ik de rol steeds strategischer zien worden. Er wordt steeds nadrukkelijker vooraf gevraagd naar het belang van de business bij de ontwikkeling van producten en diensten. Door de agile manier van werken ben je ook beter in staat om gedurende de lifecycle van producten en diensten doorlopend het gebruik en het bedrijfsbelang te monitoren.” Klanten zorgen voor veranderingVolgens de respondenten van het onderzoek zijn de interne en externe klanten de drijvende krachten achter de veranderende rol van de service manager. Ook geven zij aan dat service managers over andere vaardigheden en capaciteiten moeten beschikken dan de traditionele IT service manager. Bij deze nieuwe vaardigheden wordt de ‘zachte kant’ steeds belangrijker: Communicatieve vaardigheden (73 procent), Business relationship management (66 procent) en zorgen voor klanttevredenheid en klantervaring (63 procent) worden hierbij het meest genoemd. 19-10
 • Adviesbureau Ebben Partners gaat samenwerken met ZyLAB
  EBBEN Partners, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met ZyLAB, Nederlands’ enige leverancier van innovatieve eDiscovery oplossingen.EBBEN Partners is gespecialiseerd in onderzoeken naar fraude en integriteit en gaat de geavanceerde technologie van ZyLAB gebruiken voor feitenonderzoek naar vermoedens van fraude, corruptie en kartelvorming. Daarnaast zet EBBEN Partners ZyLAB in voor meer preventieve onderzoeken zoals “investigative due diligence”, internal - en compliance audits.Naast gebruikmaking van het standaard ZyLAB ONE-platform, zal EBBEN Partners op dit platform speciale bibliotheken en “best practices” ontwikkelen om bij onderzoek een nog hoger niveau van automatisering en productiviteit te realiseren.  Als onderdeel van dit proces zullen voor ZyLAB ONE gecertificeerde professionals van EBBEN Partners, bij de onderzoeken nauw samenwerken met de specialisten van ZyLAB. Zo wordt ZyLAB-techniek optimaal gecombineerd met de specialistische onderzoekkennis van EBBEN Partners.Het gebruik van ZyLAB ONE eDiscovery levert het onderzoeks- en adviesbureau aanzienlijke efficiëntieverbetering op bij grootschalige dataonderzoeken in de expertisegebieden accountancy, advocatuur, integriteit en security. Marcel Westerhoud, partner bij EBBEN Partners: “ZyLAB ONE eDiscovery voorziet EBBEN Partners van de middelen om in de steeds groter wordende collecties data te zoeken, analyseren, filteren en resultaten te visualiseren. ZyLAB combineert het beste van twee werelden: aan de ene kant een sterke drive om voortdurend de allerbeste technologie te leveren en aan de andere kant een scherp vermogen om te luisteren naar de gebruiker die zoekt naar opmaat gesneden functionaliteiten om te voorzien in specifieke behoeften.” 19-10
 • Overheid steunt groene transportinitiatieven
  De vergroening van de transportsector krijgt een extra steun in de rug. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu maakt 30 miljoen euro vrij voor bedrijven die innovaties ontwikkelen, zoals een vuilniswagen op waterstof, het opzetten van pakjesbezorging met elektrische busjes en het maken van biobrandstoffen met algen.Samen met andere initiatieven, zoals de vorig jaar gesloten afspraak met vervoerders om vanaf 2025 alleen nog met elektrische ov-bussen te rijden, wil het ministerie met deze stimuleringsregeling zorgen voor een snellere overgang naar een duurzame transportsector met auto’s en vrachtwagens die minder uitstoten.Groen ondernemenDe Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-Transport) richt zich specifiek op ondernemers uit de transport- en vervoersector en kennisinstellingen die zelf ook mee willen investeren in groene oplossingen.DKTI-Transport is een vervolg op een subsidie die vorig jaar is verstrekt voor industriële ontwikkeling in de transportsector. Hierdoor zijn inmiddels kansrijke prototypes ontwikkeld, waaronder een elektrische truck (VDL) en een hybride truck (EMOSS).DKTI-Transport draagt eraan bij dat het voor bedrijven en kennisinstellingen loont om verder te werken aan dit soort nieuwe technieken en om duurzaam transport verder kunnen opschalen.Levensvatbare oplossingenOrganisaties met kansrijke ideeën kunnen aankloppen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een onafhankelijke expertgroep beoordeelt de voorstellen, waarna de RVO  de subsidie toewijst. Voorwaarden voor subsidie zijn onder meer dat een oplossing nog niet geheel marktrijp is, een sterke business case heeft en levensvatbaar is voor commerciële exploitatie.In de DKTI-Transport komt elk jaar de nadruk op andere technologie- en innovatieopgaven te liggen. In de eerste ronde, die loopt tot eind 2018, worden projecten beoordeeld die gericht zijn op de ontwikkeling van zuinig vrachtvervoer over de weg, en zich tegelijkertijd richten op de uitrol of het gebruik van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen uit hernieuwbare bronnen.VerdelingVan de beschikbare 30 miljoen euro is er, naast het geld voor DKTI-Transport, 6 miljoen gereserveerd om vanaf 2025 alle nieuwe bussen in Nederland zonder schadelijke uitstoot te laten rijden en nog eens 5 miljoen voor samenwerkingsprojecten van de overheid en het bedrijfsleven. Tot eind 2018 is er 16,7 miljoen euro beschikbaar voor de eerste ronde.De regeling, die loopt tot eind 2021, sluit aan op de Duurzame Brandstofvisie van het Rijk en de sector, waarin is vastgelegd hoe Nederland tot een duurzame brandstoffenmix in de mobiliteitssector kan komen. 19-10
 • Zonnepanelen weghouden uit verdomhoekje
  Nederlands grootste zonne-energiecongres, de Sunday, staat op woensdag 8 november in het teken van het versnellen van innovatie en de bijbehorende nationale uitrol van zonne-energieprojecten. Een van de onderwerpen is de integratie van zonneparken. ‘Het is noodzaak om zonnepanelen uit het verdomhoekje te houden’, stelt Jaap Baarsma, voorzitter van branchevereniging Holland Solar.Namens Holland Solar maakte Baarsma eerder dit jaar melding van de ambitie om 20 gigawattpiek zonnepanelen – grofweg 70 miljoen zonnepanelen – te plaatsen in de periode tot en met 2023. Meer dan de helft hiervan – 14 gigawattpiek – moet via grote dakgebonden zonnepanelensystemen en grondgebonden zonneparken gerealiseerd worden. ‘De zonne-energiesector moet natuurlijk allereerst zo veel mogelijk dakoppervlak benutten voor de realisatie van zonnepanelensystemen’, duidt Baarsma. ‘Maar uiteindelijk ontkom je er niet aan om ook grondgebonden zonneparken te realiseren. Daar waar deze gerealiseerd worden, moet dat bij voorkeur gebeuren via dubbel ruimtegebruik (zoals voormalige vuilstortplaatsen) of op vermorste ruimte. Men moet dus niet te snel naar gronden grijpen die op andere wijze nuttig te gebruiken zijn.’Gemeenten: proactief versus reactiefBaarsma is een van de sprekers op de Sunday. Baarsma zal als keynote speaker zijn visie geven op de uitdagingen die er zijn bij de realisatie van zonneparken. Als het aan de Holland Solar-voorzitter ligt, worden de uitdagingen door de marktpartijen en overheden gezamenlijk opgepakt. ‘Er is allereerst meer interactie nodig. Enerzijds dienen projectontwikkelaars na te denken wat de komst van een zonnepark voor een gemeente en haar burgers betekent, maar anderzijds zijn gemeenten te weinig – in feite niet of nauwelijks – op zoek naar geschikte gronden voor zonneparken. Daar waar men bij woningbouwprojecten proactief op zoek gaat naar geschikte gronden voor nieuwbouwwoningen is men bij zonneparken reactief. Het is zaak dat beide partijen hier meer aandacht aan schenken, want links en rechts ontstaat de eerste weerstand tegen grondgebonden zonneparken en dat moeten we niet willen. Ook burgers hebben overigens hun verantwoordelijkheid. Zij moeten beseffen dat de energietransitie ook in de ruimtelijke omgeving een visuele impact heeft.’Goede kant van de streep‘De ontwikkeling van zonneparken gaat in Nederland zo hard, dat het met name de kleine gemeenten “overkomt” in plaats van dat zij zelf het initiatief nemen’, vult Hotze Hofstra aan. Hij is als zelfstandig ondernemer onder meer actief als adviseur voor gemeenten en provincies. ‘Waar men aanvankelijk het idee had dat deze sector aangejaagd zou moeten worden, is gebleken dat door de SDE+ regeling de zonne-energiesector een ongekende groei doormaakt.’Hofstra zal tijdens de Sunday een lezing geven over de leerpunten van de eerste grootschalige zonneparken die in Nederland zijn opgeleverd. Eigenaarschap is voor de komende jaren volgens de hem het toverwoord. ‘Wij willen met zijn allen in Nederland meer duurzame energie en in het bijzonder zonne-energie. Tegelijkertijd moeten we er echter voor waken dat zonne-energie in hetzelfde vaarwater als windenergie terechtkomt. De realisatie van de eerste grootschalige zonneparken heeft laten zien dat het cruciaal is om te zorgen voor regie door lokale overheden én betrokkenheid van de omwonenden. Zij moeten eigenaarschap krijgen. Dat kan door hen financieel te laten participeren en te profiteren van een zonnepark, door hen bij de landschappelijke inpassing te betrekken of te stimuleren zelf grotere zonprojecten op te zetten. De realisatie van windparken op land heeft tot ontzettend veel maatschappelijke weerstand geleid wat ervoor zorgt dat een aantal provincies de taakstelling die zij gekregen hebben vanuit de Rijksoverheid vermoedelijk niet gaan halen. Zonne-energie staat vooralsnog aan de goede kant van de streep en het is aan de zonne-energiesector om dat zo te houden.’ 18-10
 • Claranet kondigt partnership Guardian360 aan
  Claranet, expert in IT-infrastructuur, en securityspecialist Guardian360 gaan per direct een partnership aan. Met het securityplatform van Guardian360 heeft Claranet een krachtige tool in handen, waarmee zij zowel haar eigen informatiebeveiliging als die van haar klanten continu kan monitoren.Guardian360 ontwikkelt aan het beste securityplatform ter wereld. Doordat er verschillende diensten via dit platform geleverd worden, is Claranet in staat om haar klanten preventieve, mitigerende en curatieve informatiebeveiliging oplossingen te bieden. Daarbij wordt verder gekeken dan technologie alleen, ook bewustzijn van medewerkers wordt continu getoetst en verhoogd. Tot slot ondersteunt het Guardian360 platform compliancy met securitynormen en standaarden.Het Guardian360 platform bestaat onder andere uit 9 Vulnerability Scanners, die constant in en om netwerken, servers en webapplicaties zoeken naar zwakke plekken, network vulnerabilities, zwakke wachtwoorden en configuratiemissers in netwerken en webapplicaties. Mocht er ondanks alle vormen van beveiliging en security scanning toch een kwaadwillende het netwerk of de applicatie binnendringen dan slaat de ‘Canary’ een stil alarm. Strenge Security normenHet Guardian360 platform is in staat om te scannen volgens de ISO27001, NEN7510, OWASP, BIC en DigiD 2.0 normen. De security audits van Guardian360 laten zien of er afwijkingen zijn van de geldende normen en richtlijnen op het gebied van informatiebeveiliging. Alle gevonden issues worden volautomatisch tegen meerdere normen en eisen van informatiebeveiliging gehouden. Mocht een security issue gevonden zijn, dan weet Claranet direct welke norm niet wordt gehaald of aan welke aanbeveling niet wordt voldaan en kan zij passende maatregelen treffen. Doordat het platform oplossingen, maar ook de mogelijkheid biedt om issues te accepteren, kunnen gebruikers met vertrouwen aantonen dat zij ‘in control’ zijn.PartnershipHet Guardian360-platform controleert webapplicaties en IT-omgevingen continu op kwetsbaarheden en brengt in kaart of deze leiden tot een afwijking van de securitynormen. Jan Martijn Broekhof, directeur Guardian360: “Wij zien in Claranet een partner met een duidelijke visie op IT en informatiebeveiliging. Claranet heeft al lang aandacht voor informatiebeveiliging en is goed in staat om het Guardian360 platform bij haar klanten te implementeren. Daarbij voegt Claranet veel waarde toe, securityspecialisten van Claranet zijn goed in staat om gevonden issues te beoordelen en klanten te adviseren over de door te voeren oplossing. Een Claranet klant wordt daarbij niet aan haar lot overgelaten, de Claranet engineers ondersteunen waar dat nodig is. Hierdoor wordt de totale security dienstverlening krachtiger, binnen Guardian360 zien we dat als een groot voordeel.”Databeveiliging topprioriteit“De securitytools van Guardian360 voegen echte meerwaarde toe aan ons portfolio,” vult Wiebe Nauta, managing director van Claranet Benelux, aan; “Uit het nieuwe Claranet Research Rapport blijkt dat databeveiliging ook dit jaar weer als grootste uitdaging wordt gezien door de IT-manager. Claranet wil klanten ontzorgen door een totaaloplossing te leveren en databeveiliging is echt een onderdeel van een oplossing waar je een specifieke expertise voor nodig hebt. Met Guardian360 als partner nemen we een deel van deze expertise direct mee naar de klant en kunnen we gelijk de maatregelen in kaart brengen die vereist zijn voor een veilige omgeving. Bovendien is er een duidelijk overlap in een aantal branches waar we ons op richten, waaronder accountancy, E-commerce, gezondheidszorg en woningcorporaties.” 18-10

Welkom op de portal voor de Maintenance Professionals

Welkom op de website voor de Maintenance Professionals, de site voor de maintenancebranche, op deze site vinden de maintenance professionals, onderhoudsmanagers, adviseurs op het gebied van technischonderhoud, aanbieders van producten en diensten op het gebied van technisch onderhoud de beste en meest actuele informatie.

Deze website is letterlijk gemaakt door en voor de maintenance professionals, en maakt het makkelijk om voor het maintenance management, maintenance professional, maintenance inkopers of eigenaren van maintenance bedrijven op een snelle en overzichtelijke manier interessante artikelen over het maintenance vak te vinden. Op deze site zijn de interessantste websites uit het technische onderhoud, het faciltraire onderhoud de doelmatig onderhoud sector te vinden, welke zijn opgegeven door het maintenancemanagement of de onderhoudmanagers uit de maintenance of facilitaire sector zelf, kortom door de meest beslissings bevoegde personen uit de maintenance en facilitare branche. Verder vind u snel de meest vertrouwde onderhoudstoeleveranciers, maintenancetoeleveranciers, facilitare toeleveranciers, en natuurlijk de beste maintenance professionals, maar vooral veel nieuws, heel veel maintenance nieuws. Kortom, u vindt hier het nieuwste maintenance professional nieuws uit de technische, facilitaire en doelmatig onderhouds sector en alleen de beste en meest vertrouwde maintenance toeleveranciers uit de onderhouds sector.

meer nieuws

18-10-2017 | ESET werkt samen met Google om malware te stoppen
17-10-2017 | Fair Data-keurmerk waakt over persoonlijke informatie
17-10-2017 | Atos en zeven umc’s tekenen contract voor levering opslagdiensten
16-10-2017 | NPR 5313 voor computerruimten en datacenters ingetrokken
16-10-2017 | Xillio en Data Matters gaan strategische samenwerking aan
16-10-2017 | Vakbeurs Energie wint aan populariteit
16-10-2017 | De energietransitie slaagt alleen als we opschalen
13-10-2017 | Sharp wint Benelux Office Product Award voor Huddle-display
12-10-2017 | Schone handen op kantoor houdt werknemers gezond
12-10-2017 | Één op de drie Nederlanders maakt smartphone bijna nooit schoon
11-10-2017 | Sharp levert 22 displays aan World Rhythmic Gymnastics 2017
11-10-2017 | Versnelling in digitale veiligheid
10-10-2017 | Leasemaatschappijen kunnen autodelen laten groeien
10-10-2017 | Risicoscenario's en topsprekers op Amsterdam Security Convention
10-10-2017 | OnderhoudNL bundelt belangen bedrijven in zaak Eurogrit
10-10-2017 | Previder verstevigt positie als groenste datacenter van Nederland
10-10-2017 | Werkgevers investeren meer in welzijn en productiviteit
10-10-2017 | Op weg naar een energieneutraal kantoor
09-10-2017 | Alles over infectiepreventie in Gom ZorgSupport-kenniscentrum
09-10-2017 | Informatie over betonnen vloeren in gebouwen naar gemeenten
09-10-2017 | Allego opent in Mechelen eerste slimme laadpleinen
09-10-2017 | Bijna de helft van bedrijven geen IT beveiligingsstrategie
06-10-2017 | Nieuwe multifunctionele printers van Canon
06-10-2017 | Werknemer verleent toegang tot bedrijfsinformatie aan derden
06-10-2017 | Cyber Central maakt cybersecurity begrijpelijk
05-10-2017 | Een nieuwe benadering van cybersecurity
05-10-2017 | Voorkom dat de printer het lek is binnen de organisatie
05-10-2017 | Draaijer+partners versterkt marktpositie
04-10-2017 | KPN neemt QSight IT over
04-10-2017 | Fire Protection Area op Amsterdam Security Expo
Leeg